Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Sunday, December 14, 2014

ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 16-17 Nisan 2015 ESKİŞEHİR

ULUSLARARASI  KENT ARAŞTIRMALARI  KONGRESİ  
GÜNÜMÜZ KENTİNDE SORUNLAR  

16-17 Nisan 2015 ESKİŞEHİR

NEDEN KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Türkiye’de kentleşme serüveni incelendiğinde iç içe geçmiş çapraşık sorunların birbirini takip ettiği görülecektir. 1950’lere kadar devam eden dönemde modern ulus devleti inşa çabalarına paralel olarak batı tipi kentleşme göstergelerinin model alınması ve uygulanmaya çalışılması toplumsal-kültürel çatışmaları da beraberinde getirmiş ve sürdürülebilir bir kentleşme modeli yaratamamıştır. Ellili yılları izleyen dönemde yaşanan hızlı sanayileşme süreci ve kitlesel göç hareketleri ise bir dizi yeni kentsel sorun ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların en başında gecekondulaşma ve plansız kentleşmeyi sayabiliriz.
Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve hatta Diyarbakır başta olmak üzere hızla büyüyen ve metropolleşen pek çok kent altyapı yetersizliklerinden plansız kentleşmeye kadar gündelik yaşamı sekteye uğratan ve zorlaştıran sayısız olumsuzlukla karşı karşıyadır.  Sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin inşası bu sorunların sağlıklı ve kalıcı bir şekilde çözümüne bağlıdır.
Ancak devreden çok sayıda problemin çözümü için iyi niyetle yapılan çalışmaların uzun vadeli bir planlamadan ve projeksiyondan yoksunluğu, Türkiye’deki kentleşmeye dair sorunların çözümünün önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca, kentleşmeye dair problemleri sosyolojik boyutu dikkate almadan çözme girişimleri de çözümü imkansızlaştıran bir başka unsurdur.
Anadolu Üniversitesi, İdeal Kent (Kent Araştırmaları Dergisi) ve Kent Araştırmaları Enstitüsü’nün iş birliği ile hazırlıklarını sürdürmekte olduğumuz Kent Araştırmaları Kongresi ile günümüz kentlerinde yaşanmakta olan temel sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerilerini ele almak istiyoruz. Bu doğrultuda katılımınızı ve katkınızı bekliyoruz.

AMAÇ
Kongrenin en temel hedefi günümüzde kent yönetim modellerinin genel hatlarıyla tartışılarak kent yönetimini etkileyen alt başlıklarda en somut ve en acil sorunlara uzun vadeli, sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmektir. Kent yönetimini etkileyen kavram setinin içerisinde kent planlamasından mimarisine, altyapıdan yerel yönetimlere, kültürden gecekondu bölgelerine, kentsel dönüşümden kentlerin çevre sorunlarına kadar kenti ilgilendiren bütün kavramların kongrede tartışılması hedeflenmektedir.
 
KONGRE TEMALARI
GÜNÜMÜZ KENTLEŞMESİNDE AKTÖRLER VE DİNAMİKLER
KENTLEŞMEDE TEMEL PROBLEMLER
KENT YÖNETİMİ VE SORUNLAR
MİMARLIK UYGULAMALARI BAĞLAMINDA KENTSEL SORUNLAR
PLANLAMA UYGULAMALARI BAĞLAMINDA KENTSEL SORUNLAR
KENT VE ÇEVRE SORUNLARI
TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI
ÇÖKÜNTÜ ALANLARI VE KENTSEL SORUNLAR
ANADOLU'DA KENTLEŞME DENEYİMLERİ
ESKİŞEHİR’DE KENTLEŞME DENEYİMLERİ
ESKİŞEHİR’DE KENT VE SANAYİ İLİŞKİSİ
ESKİŞEHİR'DE KENT, KÜLTÜR VE TARİH İLİŞKİSİ

KONGRENIN SAYFASI ICIN.......

No comments:

Post a Comment