Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Tuesday, September 22, 2015

Bildiri Çağrısı (Call for Papers): Politik Felsefe ve Wittgenstein - 15 Ekim 2015

Politik Felsefe ve Wittgenstein 
İÜEF Felsefe Bölümü – Politik Felsefe Günleri  
http://politikfelsefe.org/  

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü 2015 yılından itibaren Politik Felsefe Günleri’ni düzenlemeye karar vermiştir. Politik Felsefe Günleri,Türkiye’deki önemli bir boşluğu doldurmak niyetindedir. Bu felsefe günlerinin birincisinin konusu “Politik Felsefe ve Wittgenstein” olarak belirlenmiştir.Bu bağlamda ülkemizde mantık, dil felsefesi ve epistemoloji gibi konular etrafında ele alınan Wittgenstein’ı farklı boyutlarıyla tartışmaya davet ediyoruz.İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü olarak Wittgenstein’ı politik felsefe açısından incelemeye çağırıyoruz.
Wittgenstein’ın ikinci dönemiyle açtığı yolun, egemen öznellik kavrayışıyla girdiği kopuş açısından irdelenmesi amacını gütmekteyiz. Geleneksel felsefenin özne ve bilgi eksenli modeline karşın Wittgenstein yapıtı bir çözülmeyi ve karşı duruşu ortaya koymaktadır. Öznellik ve şeffaflık iddiasının eleştirildiği bu şüpheci tavrın, mevcut dünyanın halleri ve yaşam dünyalarının kuruluşu açısından değerli olduğu açıktır.
Hiç şüphesiz Wittgenstein kendi isminin “Politik felsefe” terimiyle yan yana durmasına şaşırırdı. Ancak son yıllarda gerek Kıta Avrupa’sında gerek Anglo-Sakson dünyada Wittgenstein düşüncesini politik ve toplumsal teori açısından belirginleştiren çalışmalar yapılmaktadır. Feminizm, toplulukçuluk ve gündelik yaşam gibi temalar Wittgensteincı kavramların ışığında yeniden incelenmeye başlanmıştır. Wittgenstein şüpheciliği bu anlamda politik felsefe için ciddi bir kaynak teşkil etmektedir.
Wittgenstein Defterlerde bu tarz okuma pratikleri için geniş bir ufuk sunmuştur. Savaş döneminin tanıklığı içerisinde geçen süreçte yazdıkları gündelik siyaset karşısındaki ümitsizliğini ortaya koymaktadır. Ancak Wittgenstein’ın dilin aşırı kullanımı ve kelimelerin cevherleştirilmesine karşıgeliştirmiş olduğu felsefe yapma tarzı, dille olan başka bir kamusal ilişkiyi düşünmemizi mümkün kılmaktadır:Dilin kamusal olarak bir topluluk ya da topluluklar içindeki karşılıklı etkileşimi ve değişimi bu haliyle politik felsefenin asli konusuna dönüşmektedir. Kamusal anlamların ve anlam vermelerin işleyiş mantığına ilişkin tasarrufların ele alınması Viyanalı düşünürü önemli kılmaktadır.
Son olarak Wittgenstein’ın bize sorulmasına izin verdiği en önemli sorulardan birişudur: Politik Yargı mümkün müdür? Kant sonrasında birkaç farklı felsefe geleneğinde ele alınan bu soru, politik-olan açısından iyinin nasıl gözetilebileceğine dair kapsamlı sorgulamayı içermektedir. Wittgenstein, dil oyunları kavramıyla,“politik yargımümkün müdür”sorusuna geniş bir düşünüm alanı açmaktadır. Bu çerçevede pratik akıl, politik felsefe açısından rasyonalitenin imkânlarını soruşturma fırsatı sunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü,Politik Felsefe Günleri I – “Politik Felsefe ve Wittgenstein”‘ etkinliğinde, bu perspektifler ve eleştirel tavır doğrultusunda Wittgenstein’ı tartışmaya açmaktadır.

Başvurma koşulları
Politik Felsefe Günleri I davetli konuşmacılar dışında, Wittgenstein’ın bu meseleleri üzerine doktora tezi, makale ya da kitap üretmiş genç araştırmacıları bu etkinliğe çağırmaktadır. Bildiri sunmak isteyen araştırmacıların, Wittgenstein üzerine yapmış oldukları çalışmanın künyesini, bildiri başlığını ve 400-500 kelimelik özeti 15.Ağustos.2015 tarihine kadar politikfelsefe@politikfelsefe.org ya da wittgenstein@politikfelsefe.org adreslerine göndermeleri gerekmektedir.


DEVAMINI OKUMAK ICIN.......

No comments:

Post a Comment