Society, Politics, and Economy in Modern Turkey: Sociology of Turkey - Maintained by Tugrul Keskin
We are at a point in our work when we can no longer ignore empires and the imperial context in our studies. (p. 5)
― Edward W. Said, Culture and Imperialism

Saturday, February 27, 2016

Yeni Kitap: 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler - Toparlanma ve Çeşitlenme

Şubat, 2016
NOBEL Akademik Yayıncılık

Ulus devlet serüveninin çeperinde şekillenen içe kapanma dönemi¬nin düşünce dünyasında da ciddi bir sınır oluşturduğunu her ge¬çen gün daha iyi anlıyoruz. Gündemler, kavramlar ve meseleleri ele alıştaki öncelikler takip edildiğinde bu durum açıkça gözlemlene¬bilir. Bu sınırlılığı aşma işaretlerinin en somut şekilde görüldüğü dönemin, çok partili hayatın nispeten süreklileştiği 1960-1980 ara¬sı yıllar olduğunu söylemek mümkündür. Bir ölçüde, halkın farklı katmanlarının doğrudan sürece dâhil olduğu bu dönem, gerek Tür¬kiye’nin yakın tarihindeki özgül ağırlığı, gerekse de İslamcı düşünce ve yayıncılık tarihindeki yeni arayışlar, mecra tutuşlar, kurumlaş¬malar, çeşitlenmeler ve söylem farklılaşmaları bakımından günü¬müzde de canlı bir şekilde etkisini devam ettirmektedir.
Ayrıca dönemin faaliyetlerinde etkin rol üstlenmiş şahısların önemli bir kısmının hâlen hayatta bulunması bugünden yapılacak bir okumanın sınanmış bir gözle de murakabesine imkân vermek¬tedir. Bugünün Türkiyesini siyasette, bürokraside, sivil kurumlarda ve entelektüel alanda taşıyan kadroların çok önemli bir kısmının 1960-1980 döneminde yetişen kuşaklar olduğu dikkate alındığında, o yılların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Sonuç olarak, günümüzü daha iyi anlamak için, adeta bugünün ana rahmi olan 1960-80 yıl¬larını yakından incelemenin gerekliliği oldukça açıktır. Dolayısıyla gerek tanık olduğumuz sürecin anlaşılmasına katkıda bulunması gerek yaşayan bu tarihî tanıklarla yeni kuşaklar arasında bir köprü oluşturma imkânı vermesi bu çalışmanın hem niyetini hem de kıymetini ortaya koymaktadır.


İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM: İSLAMCILIĞI VE İSLAMCI DERGİCİLİĞİ
YENİDEN DÜŞÜNMEK 
Türkiye’de İslamcılık Düşüncesinin Seyrini Dergiler Üzerinden Okumak - Ahmet Köroğlu
1960 Öncesi İslamî Neşriyat: Sin(diril)me, Tahayyül ve Tefekkür - Necdet Subaşı
Kenetlenmenin İmkânsızlığı: 1960-1980 Dönemi İslamcı Dergiciliğin Macerası Üzerine Bir Değerlendirme - Asım Öz
İslamcılığı Yeniden Düşünmek: Geçmişi Değerlendirmenin Ahlakı ve Geleceği Düşünmenin İmkanı
Vahdettin Işık

II. BÖLÜM: İSLAMCILIĞIN YEREL DİLİ: EDEBİYAT DERGİLERİ
1960-1980 Yılları Arasında Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Kısakürek - Mahmut Hakkı AkıN

Antikomünist Propoganda: Büyük Doğu Mecmuası Örneği - Mustafa Oğuzhan Çolak, İbrahim Enes Aksu, Yunus Emre Tapan
Diriliş Dergisinde Tarih İlgisi ve Sonuçları - Yunus Emre Özsaray
Edebiyat Dergisi: Yerli Düşüncenin Sesi - İlhan Sadıkoğlu
Mavera: Yedi Güzel Adam’ın Dergisi - Şerife Nihal Zeybek

III. BÖLÜM: DÜŞÜNCEDE VE EYLEMDE YENİ ARAYIŞLAR
İslam Mecmuası ve İslam Âleminden Taşıdıkları: Soğuk Savaş Dünyasında Ümmeti Tahayyül Etmek
Ayşen Baylak
Hilal Dergisi ve Hilal Yayınları: Yerli Bir Neşriyat Harekâtı Olarak Çeviri Faaliyetleri - Alperen Gençosmanoğlu
Nur Talebelerinin Sesi: İhlas, Zülfikar ve Uhuvvet Gazeteleri - Ahmet Karakaya
Zülfikar Mecmuası: 1960’lardaki Nur Hareketine Dair Bir Okuma Denemesi - Alev Erkilet
İslamcı Yayıncılık Bağlamında Mücadele Birliği ve Dergileri - Mustafa Aydın
Millî Türk Talebe Birliği ve Millî Gençlik Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme - Serkan Yorgancılar
Akıncı Güç ve Akıncılar Dergilerinde Tartışmanın Şiddeti ve Şiddetin Dili - Ertuğrul Zengin
Bir Yayıncılık Membaı Olarak Düşünce Dergisi - Mehmet Erken
Şûrâ-Tevhid-Hicret Gazeteleri ve İslami Düşüncede Radikal Tavır - Kâmil Yeşil

IV. BÖLÜM: KURUMSAL BİRİKİMİN YANSIMALARI
Mümin mi, Makbul Vatandaş mı?: Hakses Dergisindeki Cuma Hutbelerinin Analizi - Nurettin Ürün
Tohum Dergisi: Semiyolojik Bir Okuma - TuBa Aydın
İslam Medeniyeti Dergisi: İslam’ın Son Kalesinde Bir Umut - Fatih Kucur

DEVAMINI OKUMAK ICIN........

No comments:

Post a Comment